Sisältö

Koulutuksen sisältö

Aloitamme lähipäivät 2–18 lyhyellä hiljentymisellä eli mieleenpalauttamisella sekä yhteyskierroksella. Sen jälkeen käymme läpi opiskelijoiden antamat palautteet edellisestä osasta ja puramme välitehtävät. Päivän päätteeksi pidämme loppukierroksen. 

Toisen tapaamisen lopuksi opiskelijat jaetaan empatiapareiksi tai -ryhmiksi, jotka harjoittelevat empaattista kuuntelemista tapaamisten välillä. Lisäksi toisen tapaamisen jälkeen aloitetaan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Oppimispäiväkirjan otteita voi halutessaan jakaa yhteisesti.

Jokaisena lähipäivänä teemme empaattisen kuuntelun ja vuorovaikutuksen harjoituksia, roolipelejä sekä erilaisia toiminnallisia harjoituksia ja leikkejä. Mukana on aina myös vuorovaikutteisia teoriaosuuksia. Kunkin päivän uudet aiheet näet lähipäivien kuvauksista. Aiemmin opittuja aiheita syvennetään ja kerrataan tarvittaessa.

Koulutuksen päätteeksi jokainen opiskelija tekee oman lopputyön. Siinä kukin soveltaa NVC-taitoja omassa elämässään valitsemallaan tavalla.

HUOM! Lähipäivät 1–3 muodostavat rakentavan vuorovaikutuksen perusteet, jonka voi käydä erillisenä koulutuksena. Jos perusteiden jälkeen sitoudut käymään koko rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajakoulutuksen, lähipäivät 1–3 olet siis jo suorittanut.

Lähipäivä 1 (Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet)

 • Tutustuminen ryhmään ja kouluttajiin
 • Ennakkotehtävien purku (ennakkotehtävät: Rosenbergin Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus  ja kuvaus haasteellisesta vuorovaikutustilanteesta)
 • Onnistunut vuorovaikutustilanne
 • Rakentavan vuorovaikutuksen perusaskeleet lyhyesti, HTTP: havainto, tunne, tarve ja pyyntö
 • Havaintojen erottaminen tulkinnoista
 • Leimojen ymmärtäminen ja tiedostaminen

Lähipäivä 2 (Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet)

 • Sakaalikieli ja kirahvikieli: sisäistettyjen puhe- ja toimintamallien tiedostaminen
 • Kahdeksan erilaista tapaa kuunnella: tietoinen kuuntelu
 • Empatia käsitteenä ja käytännössä
 • Nonviolent Communication – tausta, ihmiskäsitys ja perusolettamukset
 • empatiaparit/ryhmät ja -perheet (2-päiväisissä koulutuksissa)
  • Kertaa Rosenbergin kirjasta Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus luvut 7, 8 ja 9

Lähipäivä 3 (Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet)

 • Havainto- ja tulkintaharjoituksia / välitehtävien purku
 • Sakaalin kielioppi
 • Tunteiden tunnistaminen ja niistä vastuun ottaminen
 • Tunteiksi tekeytyvät ajatukset ja niiden tiedostaminen
 • Empatia käsitteenä ja käytännössä
 • Empatiaparit/ryhmät ja -perheet (3-päiväisissä koulutuksissa)
  • Kertaa Rosenbergin kirjasta Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus luvut 7, 8 ja 9

Lähipäivä 4

 • Tarpeiden tiedostaminen ja vastuun ottaminen niistä
 • Mitä empatia ei ole
 • Vertailusta, kilpailusta, palkitsemisesta ja rankaisemisesta
 • Oppimisen strategiat

Lähipäivä 5

 • Tunteiden ja tarpeiden yhteys
 • Pyyntöjen esittäminen yhdelle ihmiselle ja ryhmälle
 • Ryhmässä toimiminen: selkeys, avoimuus ja vastuullisuus

Lähipäivä 6

 • Ein sanominen
 • Ein kuuleminen
 • Keskeyttäminen yhteyttä vaalien

Lähipäivä 7

 • Haasteita empatiapari-/ryhmätapaamisissa
 • Vihan käsitteleminen
 • Pelottavan viestin kertominen rehellisesti

Lähipäivä 8

 • Päätöksenteon fasilitointi ryhmässä
 • Ristiriitoihin suhtautuminen
 • Kolmannen osapuolen merkitys ristiriitatilanteissa

Lähipäivä 9

 • Häpeä
 • Syyllisyys

Lähipäivä 10

 • Kyynisyys
 • Koulutuksen puolivälin itsetutkiskelutehtävä
 • Kiitollisuus

Lähipäivä 11

 • Häpeän ja syyllisyyden tunteiden syvempi ymmärtäminen ja käsittely (oma moka)
 • Anteeksi pyytäminen
 • Ajattelumallit: hallitsemismalli ja kumppanuusmalli

Lähipäivä 12

 • Syvät uskomukset ja niiden käsitteleminen
 • Ristiriitoihin suhtautuminen

Lähipäivä 13–15

 • Larssonin kirja Sovittelun taito luettuna
 • Kertaa Rosenbergin kirjasta Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus luku 11 (”Konfliktien käsittely ja sovittelu”, s. 241–269)
 • Sovittelu – kolmantena osapuolena toimiminen

Lähipäivä 16

 • Elämämme strategiat
 • Keskeiset erottelut
 • NVC-taitojen itsearviointimatriisi
 • Sosiokratia
 • Jatkosuunnitelmat

Lähipäivä 17–18

 • Oppimistöiden katselmus
 • Loppujuhlat (jommankumman koulutuspäivän iltana?)
RVO, RVO-koulutus, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, NVC-koulutus, NVC-kurssi, Nonviolent Communication, NVC, vuorovaikutuskoulutus, empatiataidot koulutus, tunnetaidot koulutus, rakentava vuorovaikutus, väkivallaton vuorovaikutus, rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus
Takaisin ylös

Pin It on Pinterest